Ochrana vášho súkromia v súlade s legislatívou EÚ a SR

Toto oznámenie vám poskytujeme na základe zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s účinnosťou od 25. 5. 2018 podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) Nariadenie (EU) 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES.

O nás

spoločnosť Sofatex prevádzkujúca stránky www.sofasoul.sk, www.sofasoul.czwww.sofasoul.hu je obchodná spoločnosť SOFATEX s.r.o., Dopravná 412, 95501 Topoľčany, IČO: 36 552 364, IČ DPH: SK 2020138967, založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.03.2003 podľa §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo: 13832/N.

Robíme všetko preto, aby vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí. V tomto dokumente nájdete potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: aké vaše osobné údaje získavame, ako ich používame, s kým ich zdieľame, ako môžete spracúvanie kontrolovať, o opatreniach, ktorými vaše údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte

 

I. Aké vaše osobné údaje zbierame na stránke www.sofasoul.sk?

I-a) Ak nakupujete na našej stránke ako fyzická osoba pri objednávke zbierame tieto vaše osobné údaje:
meno, priezvisko a adresu pre doručenie tovaru – povinné údaje pre vystavenie faktúry,
telefón a email  – povinné údaje pre potvrdenie objednávky,
a pokiaľ chcete tovar zaslať na inú adresu aj meno, priezvisko a adresu osoby ktorá prevezme tovar.

I-b) V prípade že nás chcete kontaktovať formulárom na stránke Kontakt zbierame tieto vaše osobné údaje:
vaše meno a email – povinné údaje na základe ktorých vás môžeme kontaktovať.

I-c) Pokiaľ prejavíte záujem o ebook Sprievodca výberom poťahových látok zbierame tieto vaše osobné údaje:
email – povinné údaje za účelom zasielania občasných newsletterov zo sveta poťahových látok.

I-d) Pri návšteve našich stránok všeobecne každého návštevníka identifikuje pomocou služby Google Analytics na vyhodnotenie návštevnosti našej stránky
Na tento účel využívame službu Google Analytics. Táto služba vás  identifikuje v systémoch spoločnosti Google ak používate jej služby ako napr.: gmail, youtube, … (viac na https://privacy.google.com/intl/sk) pomocou technológie Cookies.

 

II. Ako vaše osobné údaje používame

Údaje, ktoré sme o vás na webe získali využívame:

II-a) Na to aby sme vás mohli priebežne informovať o stave vašej objednávky, prípadne upresnili detaily

II-b) Na vystavenie faktúry ak ste u nás nakúpili

II-c) Na doručenie tovaru ktorý ste si zakúpili

II-e) Na to aby sme vám vedeli zodpovedať vaše dotazy, ktoré ste nám poslali cez kontaktný formulár

II-f) Na zasielanie našich ponúk a aktuálnych akcií

II-g) Na zasielanie občasného newslettera zo sveta poťahových látok

II-h) Na vyhodnotenie návštevnosti našich stránok
Vyhodnocujeme o aké produkty a informácie prejavujete najväčší záujem aby sme vám vedeli ponúknuť užitočný a pútavý obsah

 

III. Kde vaše osobné údaje uchovávame

III-a) V mailových schránkach našej domény @sofasoul.sk
Pri mailovej komunikácii s vami uchovávame históriu našej komunikácie. Môže ísť o spoločné mailové schránky našej spoločnosti, alebo schránky našich zamestnancov, podľa toho ako s nami komunikujete.

III-b) V prípade že u nás nakupujete tovar vaše osobné údaje spravujeme v online skladovom software.

III-c) Ak ste sa súhlasili so zasielaním newslettera – noviniek zo sveta poťahových látok uchovávame vaše osobné údaje v online newsletterovom systéme.

III-d) Pokiaľ nás žiadate o ďaľšie služby môžu byť vaše osobné údaje obsiahnuté v pripravovaných dokumentoch na počítačoch našich zamestnancov a našich serveroch

III-e) Pri telefonickom kontakte môžu byť vaše osobné údaje uložené v mobilných telefónoch našich zamestnancov

Pokiaľ si prajete detailnejšie informácie, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.sk

 

IV. Komu vaše osobné údaje sprístupňujeme, resp. kto ku nim má prístup:

IV-a) Naši zamestnanci.

IV-b) Spoločnosť poskytujúca nám službu mailhostingu – mailových schránok.

IV-c) Spoločnosť pokytujúca nám online skladový systém.

IV-d) Prepravnej spoločnosti GLS General Logistics System Slovakia s.r.o. Sídlo: Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec IČO: 36624942, ktorá vám doručuje tovar.

IV-e) V prípade, že ste u nás nakúpili sa vaše osobné údaje z vyplývajúcej legislatívy stávajú súčasťou účtovných dokumentov, ktoré pre nás spracúva externá spoločnosť.

IV-e) Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám v zmysle platnej legislatívy.
Vaše údaje môžeme tiež uchovávať alebo sprístupňovať iným osobám, aby sme vyhoveli povinnostiam vyplývajúcim z právnych predpisov, z požiadaviek štátnych a iných orgánov, aby sme si uplatňovali naše nároky alebo sa obhajovali v konaniach, kde si ich iní uplatňujú voči nám. Medzi kategórie tretích osôb, ktorým sprístupňujeme osobné údaje z týchto dôvodov, patria napríklad súdy, štátne a iné orgány príslušné na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či naši právni a účtovní poradcovia a audítori.

IV-h) Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje do ďalších krajín mimo EÚ neprenášame.

Pokiaľ si prajete detailnejšie informácie, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.sk

 

V. Ako vaše osobné údaje chránime

V súlade s požiadavkami platnej legislatívy vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše osobné údaje chránili.

Pokiaľ si prajete viac informácii o zabezpečení vašich osobných údajov a ochrane súkromia, prosím kontaktujte nás na sofatex@sofatex.sk

VI. Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame

VI-a) Pokiaľ ste iba odberateľom newslettera a marketingových správ, váš email uchovávame na dobu neurčitú, pretože máte kedykoľvek možnosť odber správ zrušiť klikom na link v mailovej správe.

VI-b) Pokiaľ ste nás kontaktovali formulárom z webu vaše osobné údaje uchovávame po dobu 5 rokov.

VI-c) Ak ste s nami vstúpili do obchodného vzťahu, dĺžka uchovávania vašich osobných údajov a ich archivácia sú riadené platnou legislatívou.

VI-d) V súlade s GDPR máte možnosť požiadať o vymazanie vašich osobných údajov z našich systémov s výnimkou bodu VI-c)

 

VII. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov našou spoločnosťou

Ak spracúvame vaše osobné údaje, máte možnosť uplatniť si voči nám nasledujúce práva VII-a) až VII-f).

Vaše práva uplatňujete elektronicky faxom, emailom alebo listom na dolu uvedené kontaktné údaje. Prosím uveďte vo Vašej žiadosti vaše meno, priezvisko, telefón a e-mailovú adresu alebo adresu trvalého bydliska – podľa toho akou formou nás oslovujete. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovieť vašej žiadosti. Tieto informácie od vás požadujeme, aby sme mohli overiť vašu totožnosť a neposkytli nedopatrením Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe.

Vašu žiadosť do povinný zo zákona spracovať do 30 dní odo dňa jej doručenia k nám. V odôvodených prípadoch môžeme uvedenú lehotu predĺžiť na 60 dní, o čom vás budeme informovať.

Ako fyzická osoba máte voči nám ako spracovateľovi vašich osobných údajov nasledovné práva:

VI-a) Právo na prístup k údajom
Máte právo získať od nás doklad o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, aký druh údajov o vás evidujeme, za akým účelom, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať.

VI-b) Právo na opravu
Ak naša spoločnosť o vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď sa napríklad presťahujete alebo príde k zmene akéhokoľvek vášho osobného údaju, ktorý je pre váš vzťah s nami dôležitý.

VI-c) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ,
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom priameho marketingu,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

V prípade, ak by boli Vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň budeme informovať ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a mali by teda vymazať všetky odkazy na Vaše osobné údaje, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení.

VI-d) Právo na obmedzenie spracúvania
Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

VI-e) Právo na prenosnosť údajov
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

VI-f) Právo namietať
Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme.

Vždy máte tiež právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak sa tieto spracúvajú na účely priameho marketingu.

 

VII. Podávanie sťažností

V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.

 

VIII. Ako nás môžete kontaktovať

VIII-a) Písomnou formou, poštou na adrese:
Sofatex, s.r.o.
Agátová 2849/10
95501 Topoľčany

VIII-b) Elektronickou poštou – emailom na adrese:
sofatex@sofatex.sk

VIII-c) Telefonicky na telefónnom čísle:
+421 (0)38 532 5210

 

Posledná úprava 20. septembra 2018

Máte otázku?

  Radi zodpovieme
  vaše otázky

  Zavolajte nám na tel.:
  +421 / (0)902 450 480

  alebo napíšte:

  x